top of page

Уважаемые коллеги! 
Сообщаем о проведении повторного конкурса по предоставлению малых грантов направленных на поддержку инициатив ветеранских организаций в г. Шымкент, Алматинской, Жамбыльской,  Карагандинской, Актюбинской областях

Конкурс проводится Общественным объединением «Atamnyn Аmanaty»  в рамках государственного гранта «Поддержка инициатив ветеранских организаций» некоммерческого акционерного общества «Центр поддержки гражданских инициатив»
Основная цель конкурса: 
Оказание содействия и поддержка инициатив развития  неправительственных организаций, повышение навыков работы в социальной сфере посредством реализации социальных проектов и проведению социально значимых мероприятий.
Задачи Конкурса: 
•    популяризация деятельности неправительственных организаций занимающихся поддержкой ветеранов;
•    реализация проектов, направленных на решение актуальных проблем общества;
•    содействие профессиональному и личностному развитию представителей неправительственных организаций в области реализации социальных проектов;
•    расширение доступности инструментов.
Кто может принять участие в конкурсе? 
Участие в конкурсе могут принять  неправительственные организации, которые отвечают следующим критериям:
-    организация должна быть зарегистрирована в базе данных НПО;
-    иметь опыт работы с ветеранами различных отраслей;
- организация не должна быть в реестре недобросовестных поставщиков, также в процессе ликвидации, признанным несостоятельным (банкротам), на имущество которого наложен арест и (или) экономическая деятельность которого приостановлена.
Что необходимо для участия в конкурсе? 
  Для участия в конкурсе заявитель до 18.00 часов 5 сентября 2021 года  должен представить в ОО «Atamnyn Amanaty» заявку на казахском или русском языке, согласно требованиям  Положения о конкурсе на электронный адрес ata.amanaty@gmail.com.

ВНИМАНИЕ! Заявки, поступившие позже установленных организаторами дат, не рассматриваются. 
Результаты конкурса будут опубликованы 10 сентября 2021 года  на официальном сайте ОО «Atamnyn Amanaty» и страницах в социальных сетях.

Құрметті әріптестер!
Шымкент қаласы, Алматы, Жамбыл, Қарағанды, Ақтөбе облыстарында ардагерлер ұйымдарының бастамаларын қолдауға бағытталған шағын гранттар беру бойынша қайта байқау өткізілетіні туралы хабарлаймыз

Байқауды «Азаматтық бастамаларды қолдау» орталығы коммерциялық емес акционерлік қоғамының «Ардагерлер ұйымдарының бастамаларын қолдау» мемлекеттік гранты шеңберінде «Atamnyn Amanaty» қоғамдық бірлестігі өткізеді. 
Конкурстың негізгі мақсаты: 
Үкіметтік емес ұйымдардың даму бастамаларына жәрдем және қолдау көрсету, әлеуметтік жобаларды іске асыру және әлеуметтік маңызы бар іс-шараларды өткізу арқылы әлеуметтік саладағы жұмыс дағдыларын арттыру.
Байқаудың міндеттері:
* ардагерлерді қолдаумен айналысатын үкіметтік емес ұйымдардың қызметін насихаттау;
* қоғамның өзекті мәселелерін шешуге бағытталған жобаларды іске асыру;
* әлеуметтік жобаларды іске асыру саласында үкіметтік емес ұйымдар өкілдерінің кәсіби және жеке дамуына жәрдемдесу;
* құралдардың қол жетімділігін кеңейту
Байқауға кім қатыса алады?
Конкурсқа келесі талаптарға сай келетін үкіметтік емес ұйымдар қатыса алады:
- ұйым Қазақстан аумағында қызметін жүзеге асыруы және ҚР әділет органдарында тіркелуі тиіс;
-  әр сала бойынша ардагерлермен жұмыс істеу тәжірибесі болуы тиіс;
          - ұйым белгіленген мерзімде конкурс шарттары мен талаптарына сәйкес өтінім берген салықтар бойынша берешегі болмауы тиіс.
Байқауға қатысу үшін не қажет?
Байқауға қатысу үшін өтінім беруші 2021 жыл 5 қыркүйек сағат 18.00-ге дейін "Atamnyn Amanaty" ҚБ-ке байқау туралы ереженің талаптарына сәйкес электронды поштаға қазақ немесе орыс тілінде өтінім ұсынуы тиіс  ata.amanaty@gmail.com. 

НАЗАР аударыңыз! 
Ұйымдастырушылар белгілеген күннен кейін келіп түскен өтінімдер қаралмайды.
Байқау нәтижелері 2021 жылдың 10 қыркүйегінде "Atamnyn Amanaty" ҚБ-нің ресми сайтында және әлеуметтік желілердегі парақшаларда жарияланады.

bottom of page